คุณลักษณะของ ปากกาพรีเมี่ยม ที่มีคุณภาพ

 • สามารถปฏิบัติงานได้ คือ ผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการใช้งานได้ตามหน้าที่ที่ได้ถูกกำหนดไว้
 • มีความสวยงาม คือ ปากกาพรีเมี่ยม สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้ในทุกๆด้าน ได้แก่ รูปร่าง ผิวสัมผัส สีสัน เป็นต้น
 • มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ปากกาพรีเมี่ยม ควรมีความโดดเด่นรวมทั้งมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากปากกาทั่วๆไป
 • มีความสอดคล้อง คือ ราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกัน
 • มีความปลอดภัย คือ มีความเสี่ยงอันตรายในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อผู้ใช้งานน้อยที่สุด
 • สามารถเชื่อถือได้ คือ ปากกาควรใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ
 • ความคงทน คือ ระยะเวลาหรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ยาวนานในระดับหนึ่ง
 • คุณค่าที่รับรู้ คือ ผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถสร้างความประทับใจ แก่ผู้ที่ได้รับ
 • มีบริการหลังการขาย คือ ธุรกิจมีบริการหลังการขายที่ดีและต่อเนื่องแก่ผู้บริโภค ในการคงคุณสมบัติและการทำงานของผลิตภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ รวมไปถึงมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์

การควบคุมคุณภาพ  l Quality Control

 • เมื่อ “การควบคุม” และ “คุณภาพ” ถูกนำมารวมกันจะได้คำว่า การควบคุมคุณภาพ (quality control) ที่เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการออกแบบ กระบวนการผลิต หรือการตรวจสอบและทดสอบผลผลิต เพื่อสร้างคุณภาพและป้องกันการเกิดตำหนิแก่ผลิตภัณฑ์
 • โดยสรุปแล้ว “การควบคุมคุณภาพ” จึงหมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถทำการผลิตสินค้าออกมาได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับราคา มีความเรียบร้อย ประณีตสวยงาม และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างดี